Belastingdruk Winterswijk daalt volgend jaar licht

2 oktober 2017

WINTERSWIJK – Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk biedt een structureel sluitende begroting 2018 aan de gemeenteraad aan. De belastingdruk over 2018 daalt voor inwoners licht. Andere belangrijke punten uit de begroting: het oude belastingkantoor wordt eind dit jaar gesloopt en de Bataafseweg krijgt volgend jaar een naastliggend fietspad.

De programmabegroting 2018-2021 is de laatste begroting van deze bestuursperiode. Voor de begroting 2018 zet het college het ingezette beleid in het lopende coalitieprogramma  voort. Een aantal belangrijke beleidsdocumenten dat in deze bestuursperiode ter hand is genomen, komt nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 tot een afronding, te weten de Omgevingsvisie Buitengebied, de Beleidsnota Economie en de nieuwe Cultuurnota.

Misdaad
Samen met inwoners, raad, college en organisatie ontwikkelt de gemeente nieuwe vormen van burgerparticipatie, om zo antwoord te geven op de veranderende relatie tussen burgers en overheid.  De gemeente Winterswijk zorgt voor een weerbare overheid en samenleving. Eén van de speerpunten is het tegengaan van ondermijnende activiteiten; het bestrijden van alle vormen van misdaad die een bedreiging vormen voor de integriteit van onze samenleving. Er wordt een actieve bijdrage aan de ontwikkeling  van de regio Achterhoek geleverd, als samenwerkingsverband tussen de Achterhoekse gemeenten. Ook zoekt de gemeente Winterswijk verbinding met Twente en Duitsland.

Duurzame energie
Om in 2030 energieneutraal te zijn, gaat de gemeente samen met betrokken partijen voorstellen voor een Energiemix, een Energiefonds en een bijbehorend Uitvoeringsprogramma voorbereiden.

Sociaal-economisch
In het sociaal-economisch domein blijft de gemeente Winterswijk inzetten op preventie, met een integrale benadering van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, gezondheid, sport en onderwijs. Het project Beatrix Gezondheidspark is een voorbeeld van deze integrale benadering.

Herverkaveling
In het fysiek-ruimtelijk domein gaat de gemeente  door met het traject van de stedelijke herverkaveling. Er komt een leegstand-programmaplan waarin ook een sloopopgave is opgenomen. In dit kader wordt bijvoorbeeld eind 2017 het belastingkantoor door het Rijksvastgoedbedrijf gesloopt.  Ook wordt in 2018 een  fietspad langs de Bataafseweg gerealiseerd. Met extra gelden zet de gemeente Winterswijk in op het herstel van laanstructuren, door het planten van extra bomen.

Gezonde financiën
De belastingdruk over 2018 daalt voor inwoners licht. Zo gaat het vastrecht in de afvalstoffenheffing naar verwachting met 6 euro omlaag. De leningenportefeuille van de gemeente daalt van € 81,7 miljoen in 2018 naar € 74,5 miljoen in 2021.

Besluitvorming gemeenteraad

•             Vanaf vrijdag 29 september zijn de Begroting in Vogelvlucht en de volledige begroting op de website van de gemeente te vinden.

•             Op dinsdag  24 en donderdag 26 oktober vergadert de gemeenteraad over de begroting.

•             In de aanloop naar deze vergadering is het op donderdag 12 oktober voor burgers, bedrijven en instellingen mogelijk om in te spreken over de begroting.

Insprekers wordt verzocht zich vooraf te melden bij de griffie, telefoonnummer (0543) 543 120 of per e-mail: griffie@winterswijk.nl. Tevens beantwoordt het college 12 oktober diverse vragen van raads- en commissieleden over de begroting. De bijeenkomsten zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Aanvang telkens om 19.30 uur.

 


Deel dit bericht

Advertentie


Socialmedia

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Gerelateerde artikelen